sinisa632

нж

Ћирилица — Аутор sinisa632 @ 12:22

гл

Ћирилица — Аутор sinisa632 @ 12:06

Pi na 52 decimale

Funkcije — Аутор sinisa632 @ 01:03

Pi na 52 decimale je 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058

 

100.000 

 

 

Kako možemo memorisati pi sa slovima i brojevima. Možemo podeliti na tridesetine koje podelimo na tri desetine. Prva desetina je АБВГДЂЕЖЗИ , ЈКЛЉМНЊОПР i СТЋУФХЦЧЏШ. 

Tako da brojevi od 0 do 9 su A je nula, B je jedan, V je dva, i tako dalje. Takođe AJS je 000, a IRŠ je 999. 

 

 

Ako uzmemo da je A jedan, B dva, I deset ili 0. Onda imamo da je IRŠ 000. AJS je onda 111.

 

3.141592653 je В.АГАДЗБЂДВ 5897932384 мопњплклољ 6264338327 хтхућћчћтц  950 зди


Чаша

Funkcije — Аутор sinisa632 @ 13:45

Чаша је реч од четири слова. Почиње са двадесетосмим словом азбуке. Пада до доле то јест до 1 што је а. Даље се пење до самог врха јер Ш је 30 слово азбуке. Да би на крају пало на опет почетак јер А је прво слово азбуке. 

 

 


Severan

Ћирилица — Аутор sinisa632 @ 11:48

Северан и Веран. Основа Север, Вера.

 


ž-LJ

Ћирилица — Аутор sinisa632 @ 13:52

Ж је осмо слово азбуке.

 

На дистанци осам је азби, вј, гк, дл, ђљ, ем, жн, зњ, ио, јп, кр, лс, љт, мћ, ну, њф, ох, пц, рч, сџ, тш, ћауб, фв, хг, цд, чђ, џе, шж.

 

 З је девето слово азбуке.

 

На дистанци девет је аи, бј, вк, гл, дљ, ђм, ен, жњ, зоип, јр, кс, лт, љћ, му, нф, њх, оц, пч, рџ, сш, та, ћб, ув, фг, хд, цђ, че, џж, шз.

 

И је десето слово азбуке.

 

На дистанци десет је ај, бк, вл, гљ, дм, ђн, ењжо, зп, ир, јс, кт, лћ, љу, мф, нх, њц, оч, пџ, рш, са, тб, ћв, уг, фд, хђ, це, чж, џз, ши.

 

 Ј је једанаесто слово азбуке.

 

На дистанци једанаест је ак, бл, вљ, гм, дн, ђњ, ео, жп, зрис, јт, кћ, лу, љф, мх, нц, њч, оџ, пш, ра, сб, тв, ћг, уд, фђ, хе, цж, чз, џи, шј.

 

 К је дванаесто слово азбуке.

 

На дистанци дванаест је ал, бљ, вм, гн, дњ, ђо, епжр, зс, ит, јћ, ку, лф, љх, мц, нч, њџ, ошпа, рб, св, тг, ћд, уђ, фе, хж, цз, чи, џј, шк.

 

 Л је тринаесто слово азбуке.

 

На дистанци тринаест је аљ, бм, вн, гњ, до, ђп, ер, жс, зт, ићју, кф, лх, љц, мч, нџ, њш, оа, пб, рв, сг, тд, ћђ, уе, фж, хз, ци, чј, џк, шл.

 

Љ је четрнаесто слово азбуке.

 

На дистанци четрнаест је ам, бн, вњго, дп, ђр, ес, жт, зћ, иу, јф, кх, лц, љч, мџ, ншњаоб, пв, рг, сд, тђ, ће, уж, фз, хи, цј, чк, џл, шљ.


Raspored

Ћирилица — Аутор sinisa632 @ 13:47

Распоред азбуке је следећи АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ.

Има тридесет слова.

Можемо их упарити на следећи начин.

 

 А је прво слово.

 

На дистанци један је аб, бв, вг, гд, дђ, ђееж, жз, зииј, јк, кл, лљ, љм, мн, нњ, њо, оп, пр, рс, ст, тћ, ћууф, фх, хц, цч, чџ, џш.

 

Б је друго слово.

На дистанци два је ав, бг, вд, гђ, де, ђж, езжи, зј, ик, јл, кљ, лм, љн, мњ, но, њп, ор, пс, рт, сћ, ту, ћф, ух, фц, хч, цџ, чш, џа, шб.

В је треће слово.

На дистанци три је аг,бд, вђ, ге, дж, ђз, еи, жј, зк, ил, јљ, км, лн, љњ, мо, нп, њр, ос, пт, рћ, су, тф, ћх, уц, фч, хџ, цш, ча, џб, шв.

Г је четврто слово.

 На дистанци четири је ад, бђ, ве, гж, дз, ђи, еј, жк, зл, иљ, јм, кн, лњ, љо, мп, нр, њс, от, пћ, ру, сф, тх, ћц, уч, фџ, хш, ца, чб, џв, шг.

Д је пето слово. 

На дистанци пет је ађбе, вж, гз, ди, ђј, ек, жл, зљ, им, јн, књ, ло, љп, мр, нс, њт, оћпу, рф, сх, тц, ћч, уџ, фш, ха, цб, чв, џг, шд.

Ђ је шесто слово.

 

На дистанци шест је ае, бж, вз, ги, дј, ђк, ел, жљ, зм, ин, јњ, ко, лп, љр, мс, нт, њћ, оу, пф, рх, сц, тч, ћџ, уш, фа, хб, цв, чг, џд, шђ.

Е је седмо слово.

 

На дистанци седам је аж, бз, ви, гј, дк, ђл, ељ, жм, знињјо, кп, лр, љс, мт, нћ, њуоф, пх, рц, сч, тџ, ћш, уа, фб, хв, цг, чд, џђ, ше.

 

 


реч

Ћирилица — Аутор sinisa632 @ 11:35

Реч је реч од три слова. Р је двадесето слово азбуке. Е је седмо слово. Ч је двадесетосмо слово азбуке.

 

На енглеском реч се каже word. Word је реч од четири слова. W је двадесет треће слово енглеске абецеде, о је петнаесто слово, r је осамнаесто слово и на крају d је четрврто слово. 


ана

Ћирилица — Аутор sinisa632 @ 02:34
Follow my blog with Bloglovin Ана је реч од три слова. Симетрична је. А је прво слово азбуке а Н је шеснаесто слово азбуке. Функција изгледа овако:

локомотива

Ћирилица — Аутор sinisa632 @ 12:31

Локомотива је реч од 10 слова. О се појављује 3 пута. 

 

 


богове

Ћирилица — Аутор sinisa632 @ 10:51

Богове је реч од шест слова. Б је друго слово, о је 18, г је четврто, в је треће и на крају е је седмо слово азбуке. Функција изгледа овако:

Личи на слово М. 


родише

Ћирилица — Аутор sinisa632 @ 10:15

Родише је реч од шест слова. Р је двадесето слово азбуке. О је 18, д пето, и десето, Ш тридесето врх и на крају седмо слово азбуке је е.

 

 


врх

Ћирилица — Аутор sinisa632 @ 08:47

Врх је реч од три слова. В је треће слово азбуке. Р је 20 , а х 26 слово по азбучном реду. Представља највишу тачку неке планине Ш. У овом случају највиша тачка је х јер се пење до врха.

 


шан

Кинески — Аутор sinisa632 @ 13:08

山 je kineski znak za planinu i liči na srpsko ćirilično slovo Ш и чита се шаан.

shān 


Шкорпија

знаци — Аутор sinisa632 @ 12:36

Шкорпија је реч од 8 слова. Иде од врха поШто је Ш планина јер је 30 слово азбуке. Из фамилије ија. Пија.

 

 


Powered by blog.rs